Autor: Shejkh Zejd Ibn Muhamed Ibn Hadi el-Medkhalij

Pyetësi: “A është kusht që për të shpallur bidatçi një person që mbron menhexhin e Khauarixhëve nevojitet fetva nga Dijetarët, duke patur parasysh që ky person nuk njihet si Selefij?”

Shejkh Zejd el-Medkhalij: “Si?”

Pyetësi: “A është kusht që për të deklaruar bidatçi një person që mbron menhexhin e Khauarixhëve nevojitet fetva nga Dijetarët, duke patur parasysh që ky person nuk njihet si Selefij?”

Shejkh Zejd el-Medkhalij: “Nëse dihet me siguri se ai mbron Bidatçijtë (Ehlul-Bid’ah), atëherë ai është prej tyre dhe llogaritet si një prej tyre.”

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj