Paralajmërimet e dijetarëve për librin "Perlat e Urtisë" 

 

[1] Ebu Zur’ah el-Irakij ka thënë për Ibn Arabiun dhe librat e tij:

“Nuk ka dyshim për librin e njohur të tij “Fususul-Hikem - Perlat e urtisë” që përmban kufër të qartë për të cilin nuk ka dyshim fare. I njëjtë është edhe libri tjetër i tij “el-futuhat el-mekkijeh”. Nëse vërtetohen këto gjëra se kanë dalë prej tij dhe ai ka vazhduar deri në vdekje me këto gjëra, atëherë ai është qafir, që do të jetë përgjithmonë në zjarr dhe nuk ka dyshim për këtë.”

Burimi: Tenbihul-Gabij ila Tekfir ibni Arabij, 1/135

[2] El-Hafidh edh-Dhehebij për këtë libër të Ibn Arabiut, ka thënë:

“Një ndër shkrimet më të fëlliqura të tij është libri “Fususul-Hikem – perlat e urtisë”. Nëse në këtë libër nuk ka kufër, atëherë nuk ka kufër në dunja.”

Burimi: Sijeru Alami Nubela, 23/48

 

Përktheu: Jeton Shasivari