Autor: Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albanij

Burimi: Kaseta nr.441 e serisë Silsiletul-Hudaa uen-Nuur

Ne themi: ky parim nuk është njohur në Islam, ky parim është parim i qafirave. Ata e kanë përhapur këtë parim “qëllimi justifikon mjetin”, me veprat dhe kulturën e tyre. Sheriati nuk e lejon atë mjet që nuk është i lejuar në Sheriat për të arritur një dobi sheriatike. Ndryshe nga ky, Islami ndonjëherë e ndalon marrjen e dobisë, me qëllim që të largohet një e keqe, dhe kjo është e kundërta e këtij parimi, “qëllimi justifikon mjetin”, domethënë që të marrësh çfarëdo mjeti për të arritur dobinë.

Përktheu: Alban Malaj