A i lejohet të riut selefij i cili nuk është ulur drejtpërdrejt tek dijetarët që të shpjegojë libra Akideje

Autor: Shejkh Muhamed bin Hadij

Burimi: http://ar.miraath.net/fatwah/6910

Pyetje:

Ky (pyetës) thotë: A i lejohet të riut selefij i cili nuk është ulur tek dijetarët dhe nuk ka mësuar drejtpërdrejt prej tyre, që të shpjegoj tekstet (mutunet), mutunet e Akides, si për shembull: el-Usul eth-Thelathe apo Kau’idu el-Erbe’a?

Përgjigje nga Shejkh Muhamed bin Hadij:

Nëse nuk ka mësuar, nuk i lejohet që të shpjegoj (libra) dhe të jap mësim; duhet patjetër që të mësoj për vete pastaj të jap mësim. Po.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari