Ka thënë Shejkhul-Albani rahimehullah:

Pastaj, “Ai bënte tekbir dhe binte në sexhden e dytë” dhe urdhëroi të vepronte kështu (personin që u fal keq) dhe i tha atij pasi që e urdhëroi që të qetësohej ndërmjet dy sexhdeve – siç u përmend më herët: “Pastaj thuaj “Allahu Ekber”, pastaj bjer në sexhde derisa të qetësohen nyjet (artikulacionet) e tua, [pastaj vepro ashtu në të gjithë namazin tënd].”

Dhe “ai (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) i ngrinte duart e tij në këtë tekbir” ndonjëherë.

Burimi: Asl Sifeti Salatin-Nebiji (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem),

Kapitulli: Sexhedja e dytë dhe ngritja prej saj, vëll.3/fq.815

Përktheu: Alban Malaj