Transmeton Ebu Hurejrah – RadijAllahu ‘anhu – se i Dërguari i Allahut – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – ka thënë:

إذا صلًّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً

“Nëse ndonjëri prej jush e fal namazin e xhumasë, le të fal pas tij katër rekate (sunnet).” Muslimi, 881

 

Dhe në një tekst tjetër:

من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا

“Nëse ndonjëri prej jush falet pas namazit të xhumasë, le të fal katër rekate.” Muslimi, 69/881

 

 

 

Transmetohet nga ibn Umeri – RadijAllahu ‘anhuma –, se ai e përshkroi namazin vullnetar të të Dërguarit të Allahut – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem –, dhe tha:

كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته

“(Ai) ishte që nuk u falte pas namazit të xhumasë derisa dilte (nga xhamia), dhe falte dy rekate në shtëpi.” Bukhari, 937 dhe Muslim, 882

 

 

Ka thënë Alameh ibn Kajjim – Allahu e mëshiroftë –:

كان إذا صلى الجمعة دخل إلى منزلـه،

فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا.

قال ابن تيمية رحمه الله:

إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث

“Ishte i Dërguari i Allahut – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – që pasi e falte namazin e Xhumasë hynte në shtëpinë e tij dhe falte dy rekate sunnet të xhumasë. Dhe i urdhëronte ata që e kishin falur atë (namazin e xhumasë) të falnin katër rekate (në xhami).

Ka thënë Ibn Tejmijjeh – Allahu e mëshiroftë –:

'Nëse falet në xhami, fal katër rekate (sunnet), e nëse falet në shtëpi fal dy rekate.'

 (Unë) thashë: Për këtë gjë tregojnë hadithet."

 

Burimi: Zadul-meáad, 1/440

 

 

Përktheu: Servet Mata