el-Alame Muhamed Nasirud-Din el-Albani

Burimi: "Menasikul haxhi uel umrati fil kitabi ue suneti ue etheri selef ue serdi ma elhaka en-nase biha minel bida" fq.10


 

Shejkh el-Alame Muhamed Nasirud-Din el-Albani (Allahu e meshirofte)

“...Lehtësimi është bazë nga bazat e sheriatit të pastër, ashtu sikurse është e ditur, përderisa nuk gjendet tekst që e kundërshton atë, dhe nëse vjen tekst, nuk lejohet lehtësimi duke u bazuar në mendime.
Ky është qëndrimi i mesatar dhe i drejtë, i cili është detyrë për çdo thirrës që të cilësohet me të dhe pas kësaj nuk merren në konsideratë fjalët dhe kundërshtimet e njerëzve si fjala e tyre: “U tregua i ashpër apo i butë.”

 

 

 

Perktheu: Muhamed Kallashi