Bismilah...

Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

 

Pyetje: Cili është mendimi juaj për atë që thotë se Sahabët dhe Selefët kishin dy menhexhe për udhëheqësit shtypës e zullumqarë.

Menhexhi i parë është bërja durim me ta.

Menhexhi i dytë është rebelimi kundër udhëheqësve zullumqarë.

Ata marrin për argument rebelimin që bëri Husejni dhe 'AbdUllah Ibën Zubejri, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Gjithashtu, marrin për argument ata që u rebeluan dhe morën pjesë në betejën "el-Hurrah" kundër Jezidit dhe pretendojnë që mes tyre kishte dhjetëra Sahabë?

Përgjigje: Sahabët i përmbaheshin menhexhit të të Dërguarit të Allahut  dhe nuk dilnin kundër udhëheqësve zullumqarë. Ndërsa fakti që kjo ka ndodhur nga disa individë prej tyre, këto veprime janë ixhtihad prej tyre dhe ata kanë gabuar në to.

Ixhtihad i gabuar ka qenë ajo që ka ndodhur nga disa prej tyre, por këto janë gabime që ata i kanë bërë nga ixhtihadi i tyre, për të cilin kanë shpërblim dhe janë të shfajësuar tek Allahu i Patëmeta e i Lartësuar. Ama nuk lejohet pasimi i tyre te kjo gjë dhe as nuk të lejohet ta marrësh për argument veprimin e tyre, por duhet të marrësh për argument Fjalën e Allahut dhe fjalën e të Dërguarit të Allahut .

Pastaj, cili ishte rezultati i veprimit të tyre? Për shkak të veprimit të tyre ndodhën fatkeqësi dhe fitne.

 

Përktheu: Alban Malaj