Bismilah...

Ka thënë Pejgamberi (sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem):

“Çifutët u ndanë në 71 grupe dhe Kristianët u ndanë në 72 grupe. Kurse Umeti im do të ndahet në 73 grupe; të gjitha ato (grupe) do të jenë në Zjarr, përveç njërit.” Sahabët pyetën:Cili prej tyre o i Dërguari i Allahut?” Ai u përgjigj: “Xhemati.” [Transmetuar nga Tirmidhi (n. 2641) dhe është saktësuar nga Shejkhul-Albani në Silsiletul-Ehadithus-Sahijha (n. 1348);

Në një transmetim tjetër është: “Ata që ndjekin rrugën ku jam unë dhe Sahabët e mi.” el-Hejthemi në Mexhme’uz-Zeuaid (1/189) dhe është saktësuar nga Shejkhul-Albani në Sahijhul-Xhami’ (52/9).]