Autor: Shejkh Mukbil bin Hadij el-Uadi’i (rahimehullah)
Burimi: Tuhfetul-Muxhijb ‘ala Es’iletul-Hadir uel-Garib, pyetja n. 108


Pyetje: Kemi një burrë i cili është i mirë në gjuhën Arabe dhe është njeri i thjeshtë, kështu që, a bën që të studjojmë me të edhe pse ai nuk e ndjek Sunetin, pasi ne kemi shumë nevojë për gjuhën Arabe?

 

Përgjigje: “Nëse ai është i pastër nga Hizbija dhe është i pastër nga Medh`hebizmi dhe nga devijimet e ateizmit, atëherë nuk ka ndonjë dëm që të studjohet me të. Edhe ai gjithashtu do të mësojë. Ata do t’i mësojnë atij Sunetin e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) dhe ai do t’u mësojë atyre gjuhën Arabe.”

 

Përktheu Alban Malaj