Autor: Shejkhul-Islam Ibën Tejmijjeh

Burimi: Mexhmu’ul-Fetaua, 28/479

“Njerëzit që kanë njohuri për gjendjet (që ka kaluar Umeti) pajtohen njëzëri se shumica e shpatave që janë ngritur kundër njerëzve të Kiblës janë nga ata që i atribohen Kiblës dhe se pjesa më e madhe e shkatërrimit që i është shkaktuar Muslimanëve ka ardhur nga ata që i atribohen njerëzve të Kiblës, që në fakt janë nga sektet të cilat i atribohen Muslimanëve, dhe mu ata janë dëmi më i madh.”

Përktheu: Alban Malaj